ŠTÝLOVÁ MÓDA

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia
Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) predávajúceho Grandefashion, s. r. o., IČO 51240106 , so sídlom Nám. slobody 1192/23, 926 01  Sereď, a každej fyzickej a právnickej osoby, ktorá je Kupujúcim Tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.grandefashion.sk podľa VOP Predávajúceho, ktoré vznikajú v oblasti reklamácií Tovaru zakúpeného Kúpnou zmluvou uzatvorenou v súlade s VOP.

Kupujúci, ktorým môže byť právnická alebo fyzická osoba, je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prebratím tovaru od predávajúceho kupujúci vyjadruje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov, ktoré sú obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Ak tento Reklamačný poriadok pojem neustanovuje, chápe sa vo význame, v akom je zadefinovaný vo VOP. Pokiaľ nie je stanovený ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho používajú aktuálne a platné právne predpisy.

U podnikateľov je prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi.  Pokiaľ je  kupujúcim spotrebiteľ, v tom prípade je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými údajmi pre uplatnenie záruky (predovšetkým názov a druh tovaru, veľkosť tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

Na kupujúceho žiadosť predávajúci poskytuje záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list zahŕňa obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Ak to umožňuje povaha veci, bežne vydáva predávajúci kupujúcemu, namiesto záručného listu, potvrdenie o zakúpení tovaru obsahujúci uvedené údaje.

Pokiaľ je to vzhľadom na poskytovanú záruku nevyhnutné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom objasní obsah záruky, uvedie jej rozsah, dobu platnosti, podmienky a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že udelením záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe vzťahujú.

V prípade predĺženia záruky musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek vzťahujúcou reklamou, pričom v takejto možnosti záručný list vždy zahŕňa hore uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

 

II. Dĺžka záruky
Záručná doba začne plynúť dňom prebratia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste.

Pri predaji spotrebného tovaru je zo zákona záručná lehota 24 mesiacov * pre spotrebiteľa **, ak nestanoví osobitný právny predpis dlhšiu lehotu. Predávajúci má možnosť predĺžiť túto zákonnú lehotu. Trvanie resp. dĺžka záručnej doby je zakaždým označená na záručnom liste (v stĺpci záruka). Záručná doba pozostáva zo zákonom stanovenej doby (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej doby. Záručná doba sa ďalej predlžuje o obdobie, počas ktorej bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zaniknú v momente, ak neboli uplatnené v záručnej lehote.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej doby sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. V prípade predĺženej záručnej doby sa reklamácie riadia výlučne iba týmto Reklamačným poriadkom.

* Tovar predávaný so zľavou môže tvoriť výnimku (tovar použitý, poškodený, nekompletný atď. - takáto charakteristika je vždy uvedená pri tovare - ak nie je, má sa za to, že ide o tovar nový, kompletný a nepoškodený). Pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ a ak sa jedná o použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere opotrebenia alebo používania, ktoré tovar mal pri preberaní kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zanikajú, pokiaľ neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prebratia tovaru kupujúcim. Túto lehotu uvádza predávajúci v doklade o predaji tovaru a v potvrdení objednávky a dostatočne výrazne aj u ponúkaného tovaru. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu nekompletnosti či chyby sa záruka nevzťahuje na nedostatky, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena.

** Pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, je u vybraných produktov záruka obmedzená výrobcom. Práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) plynúce zo zákona nie sú tým nijako dotknuté, záruka pre neho platí podľa zákona.

 

III. Záručné podmienky
1. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má povinnosť, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezodkladne pri dodaní zásielky s tovarom skontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (neporušenosť pásky s firemným logom, počet balíkov, poškodenie krabice) podľa prepravného listu priloženého k zásielke. Kupujúci má právo odmietnuť prebratie zásielky, ktorá sa nezhoduje s kúpnou zmluvou, s tým, že balík je napr. poškodený alebo neúplný. Ak takto poškodený alebo núplný balík kupujúci prevezme od dopravcu, je nutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole dopravcu.

2. Poškodený alebo neúplný balík je nevyhnutné ihneď oznámiť e-mailom na adresu: moda@grandefashion.sk, spísať s prepravcom protokol o škode a tento následne bez zbytočného odkladu poslať e-mailom, poštou alebo faxom predávajúcemu. Dodatočná reklamácia vonkajšieho poškodenia alebo neúplnosti balíka kupujúceho nezbavuje práva reklamovať tovar, dávajú však možnosť predávajúcemu preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

3. Grandefashion, s. r. o., IČO 51240106 , so sídlom Nám. slobody 1192/23, 926 01  Sereď je miestom pre uplatnenie  reklamácie. Toto miesto platí rovnako pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, ako i pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom.

4.  Chybný tovar na reklamáciu môže kupujúci poslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Tovar na reklamáciu je nutné dôkladne zabezpečiť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Balík je nutné viditeľne označiť nápisom "REKLAMÁCIA" a musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), podrobný popis chyby, priloženú kópiu nákupného dokladu a dostačujúce kontaktné údaje kupujúceho (predovšetkým tel.číslo a spiatočná adresa). Bez vyššie uvedeného  nie je možná identifikácia pôvodu a aj chyby tovaru. Tento postup odporúčame aj kupujúcemu spotrebiteľovi, pokiaľ nedoloží a neprekukáže uvedené skutočnosti inak. Odporúčame tiež zvolenie si požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie (viď nižšie).

5.  Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, platnosť záruky doloží predložením nákupného dokladu, ak bol tovar v minulosti reklamovaný, taktiež doloží doklad o reklamácii. Dodaný doklad (reklamačný alebo nákupný doklad) musí obsahovať totožné sériové číslo, aké sa nachádza na reklamovanom výrobku (pokiaľ výrobok má sériové číslo). Tento postup odporúčame aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, pokiaľ nedoloží a nepreukáže uvedené skutočnosti inak.

6.  Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a použivaním, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (pokiaľ takáto činnosť nie je obvyklou činnosťou a popritom ju nezakazuje priložený návod na použitie):

  1. mechanickým poškodením tovaru,
  2. použitím a používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, prašnosťou, mechanickými a chemickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom alebo predajcom určené,
  3. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, inštaláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  4. tovar bol poškodený neprimeraným a nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami, ktoré sú uvedené v dokumentácii, alebo všeobecnými zásadami,
  5. zmenou parametrov alebo uskutočnením nekvalifikovaného zásahu,
  6. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery,farbenie, ohýbanie, naťahovanie, stláčanie atď.), pokiaľ chyba vznikla v dôsledku tejto úpravy,
  7. poškodenie tovaru vzniklo prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia nie sú platné, pokiaľ boli vlastnosti tovaru, ktoré sú s vyššie uvedenými podmienkami v rozpore, predávajúcim a kupujúcim výslovene dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

Kupujúci nemá právo na uplatnenie záruky na vady tovaru, na ktoré ho predávajúci upozornil v čase uzatvárania kúpnej zmluvy, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7. Tovar poslaný na reklamáciu bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v priloženom liste s popisom chyby, v reklamačnom formulári). Písomnú formu odporúčame pre uvedenie chyby.

8.  Pokiaľ zákazník súhlasí s platenou opravou, bude mu účtovaná na základe aktuálneho platného cenníka. Kupujúci bude informovaný o cene opravy, dobe potrebnej na jej vykonanie a jej rozsahu ešte pred vykonaním platenej opravy. Na vykonanie platenej opravy je možné pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho (resp. na základe uzatvorenej servisnej zmluvy) urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

9. Právo odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu má predávajúci v prípade, keď reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému procesu, iba ak ide o obvyklé znečistenie.

 

IV. Spôsob vybavenia reklamácie
Keď je kupujúcim spotrebiteľ:

Pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že pri prevzatí kupujúcim nie je tovar v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej iba "rozpor s kúpnou zmluvou"), kupujúci má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu  a bezplatne vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to na základe požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Pokiaľ takýto postup nie je možný, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo odstúpiť od zmluvy. To neplatí v prípade, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel o rozpore s kúpnou zmluvou alebo sám zapríčinil rozpor s kúpnou zmluvou. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, je považovaný za rozpor existujúci už pri jeho prebratí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa predovšetkým rozumie, že predávaná vec má úžitkové vlastnosti a akosť požadované zmluvou, výrobcom, predávajúcim, alebo jeho zástupcom popisované, alebo očakávané na základe nimi vykonávanej reklamy, prípadne úžitkové vlastnosti a akosť obvyklé pre vec takého druhu, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, hmotnosti alebo miere a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci uvádza pre použitie veci, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Ak je spotrebiteľ kupujúcim, má tieto práva v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky:

         pokiaľ sa jedná o odstrániteľnú chybu, právo na riadne, bezplatné a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybnej súčiastky alebo chybného tovaru, pokiaľ to nie je neúmerné vzhľadom k povahe chyby. Pokiaľ takýto postup nie je možný, má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny,

         pokiaľ ide o neodstrániteľnú chybu brániacu riadnemu používaniu tovaru, právo na odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo na výmenu chybného tovaru, patria spotrebiteľovi rovnaké práva, pokiaľ ide síce o odstrániteľné chyby, pokiaľ však kupujúci nemôže vec riadne užívať pre väčší počet chýb alebo kvôli opätovným vyskytovaniam chýb po oprave. Za opätovné vyskytnutie chyby sa predovšetkým považuje, pokiaľ taká istá chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej lehote už aspoň dvakrát odstraňovaná, sa znovu vyskytne. Väčším počtom chýb sa rozumie, pokiaľ má vec naraz najmenej tri chyby zabraňujúce jej riadnemu užívaniu,

         pokiaľ ide o iné neodstrániteľné chyby a výmenu veci spotrebiteľ nepožaduje, má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny,

Kupujúci vykoná voľbu spôsobu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní na nevhodnosť voľby kupujúceho a odporučí vhodný spôsob (predovšetkým v prípade, ak kupujúci požaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o neodstrániteľnú chybu). Predávajúci zvolí spôsob vybavenia reklamácie pokiaľ si spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v poskytnutej primeranej lehote predávajúcim.

Ak ide o zľavu, neskôr nie je možné reklamovať tovar pre chybu, za ktorú zľava bola poskytnutá.

Ak je spotrebiteľ kupujúcim, o reklamácii rozhodne predávajúci hneď, do troch pracovných dní v zložitých prípadoch. Do tejto doby sa nezapočítava potrebná lehota k odbornému posúdeniu chyby primeraná podľa druhu výrobku alebo služby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby vybaví predávajúci bez zbytočného prieťahu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po dohode so spotrebiteľom je možné dobu 30 dní po uplatnení reklamácie predĺžiť – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neprimerane dlhú alebo dobu neurčitú. Po uplynutí tejto doby sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Pre kupujúceho, ktorý je podnikateľ, táto doba nie je záväzná a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Predávajúci poskytne písomné potvrdenie kupujúcemu spotrebiteľovi o tom, kedy reklamácia bola uplatnená, čo je jej obsahom, aký je požadovaný spôsob vybavenia reklamácie, a to bezprostredne emailom alebo poštou od prijatia reklamácie (odovzdaný je hneď v prípade osobného uplatnenia); ďalej poskytne potvrdenie o spôsobe a dátume vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o uskutočnení opravy a lehote trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia alebo stornovania reklamácie.

V prípade odôvodnenej reklamácie má kupujúci oprávnenie požadovať zaplatenie nevyhnutných nákladov (predovšetkým poštovného, ktoré pri odosielaní reklamovaného tovaru zaplatil), ktoré kupujúcemu vznikli v spojitosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame kupujúcemu požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná doba nie je tým dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.  V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má tiež spotrebiteľ právo na zaplatenie nákladov k tomuto odstúpeniu.

Keď je kupujúcim podnikateľ:

Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú je možné odstrániť alebo opraviť, bude tovar opravený. Ak oprava nie je možná a obvyklému používaniu povaha chyby nebráni, predávajúci  má možnosť sa s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade poskytnutia zľavy nie je umožnené túto chybu neskôr reklamovať.

Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá zabraňuje tomu, aby sa mohla vec riadne používať ako vec bez chyby, predávajúci má právo vymeniť chybný tovar za tovar s podobnými alebo s rovnakými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

1. Záručná lehota sa predlžuje o dobu trvania reklamácie po vybavení oprávnenej reklamácie. Záručná lehota sa nepredlžuje v prípade neoprávnenej reklamácie. Pokiaľ bola vybavená reklamácia tovaru v zákonnej záručnej dobe výmenou za nový tovaru, začne znova plynúť záručná lehota od dátumu vybavenia reklamácie. Lehota trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy kupujúci bol povinný vec prebrať. O vybavení reklamácie je zákazník informovaný poštou alebo e-mailom, ktorý pri nákupe uviedol.

2. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní kupujúceho o ukončení reklamácie buď telefonicky, SMS správou, e-mailom alebo poštou. Ak tovar bol poslaný prepravnou službou, bude automaticky poslaný na adresu kupujúceho po vybavení reklamácie.

3. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne reklamovaný výrobok do 30 dní od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a pokiaľ bola vykonaná neskôr, do 30 dní od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. obvykle do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie sumu za uskladnenie, podľa § 656 občianskeho zákonníka.

4. Po vybavení reklamácie pri výdaji tovaru je povinný kupujúci predložiť doklad, na základe ktorého bola prijatá vec do reklamácie a zároveň musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom.

 

V. Spotrebný materiál
Pokiaľ predmetom kúpy či obsahom balenia je spotrebný materiál, jeho obvyklá životnosť býva 6 mesiacov, keď výslovne nie je uvedené inak.

Kupujúceho právo reklamovať tovar v záručnej zákonnej dobe nie je tým dotknuté. Kupujúci však k vyššie uvedeným skutočnostiam musí prihliadať, pretože podľa § 619 odst. 2 obč. z. sa záruka na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním veci nevzťahuje a so životnosťou výrobku ju tak nemožno zamieňať. Životnosť tovaru predstavuje tendencia k opotrebeniu spôsobenej bežným používaním. Pokiaľ tovar dlhšie používate (nie vlastníte) ako je bežná životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá chyba je následkom obvyklého opotrebovania, ale vylúčené nie je, že sa jedná naozaj o záručnú chybu. V odôvodnení prípadného zamietnutia reklamácie predávajúci vždy uvedie, či išlo o chybu spôsobenú bežným opotrebovaním.    

Predávajúcim je vždy uvádzaná vyššie uvedená bežná životnosť aj u ponúkaného tovaru, inak nemá možnosť dovolávať sa tejto životnosti. 

 

VI. Bezplatný servis
Na produkty predávané s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov je po uplynutí doby 24 mesiacov zabezpečovaný tzv. bezplatný servis. V prípade chyby tovaru po dobe 24 mesiacov bude prijatý takýto produkt do servisu a bude opravený alebo prípadne vymenený za iný kus tovaru s podobnými, rovnakými alebo lepšími parametrami či vlastnosťami. Pokiaľ nebude možné ani jedno z týchto riešení, bude predávajúcim vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje ukončiť takýto servis v dobe 35 dní od prijatia  tovaru – kupujúci má právo od odstúpiť od zmluvy po uplynutí tejto doby. 

 

VII. Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2018 a ruší platnosť predošlých reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na www.grandefashion.sk