ŠTÝLOVÁ MÓDA

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Grandefashion, s. r. o., IČO 51240106 , so sídlom Nám. slobody 1192/23, 926 01  Sereď, číslo účtu SK33 1100 0000 0029 4904 9782, bankové spojenie: Tatra banka, a.s, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba.

Fyzická osoba je spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 


Právnickou osobou sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je právnická osoba, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky zákona č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek odlišností medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých pevnou súčasťou tvorí reklamačný poriadok pre internetový obchod www.grandefashion.sk (ďalej len reklamačný poriadok) a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu v elektronickej podobe.

Kupujúci si je plne vedomý, že mu kúpou produktov a služieb, ktoré obsahuje obchodná ponuka predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva 
Ak je kupujúcim fyzická osoba, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetový obchod www.grandefashion.sk, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy odoslaním objednávky kupujúcim fyzickou osobou a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu oznamovacím emailom na zadanú emailovú adresu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Prílohou potvrdenia v oznamovacom emaily je aktuálna verzia VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody  zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov. Výnimku z tohto postupu pozri bod V. Objednávanie.

Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je zaslaná objednávka tovaru kupujúcou právnickou osobou a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcej právnickej osoby s týmto jeho návrhom.

Prípadné spory a vzťahy, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. 

Zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Predávajúci archivuje uzavreté zmluvy počas doby minimálne piatich rokov od jej uzavretia, maximálne však po dobu podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, za účelom jej zdareného splnenia a nie je dostupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o osobitných technických krokoch, ktoré vedú k uzatvoreniu zmluvy sú zjavné z týchto obchodných podmienok, kde je celý tento priebeh zrozumiteľne a jasne popísaný. Kupujúcemu je umožnené pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne vykonať korekcie. Tieto VOP sú kedykoľvek k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a tým je zabezpečené ich možné archivovanie a reprodukcia zo strany kupujúceho.

Náklady spojené s používaním komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre vytvorenie objednávky sú v normálnej výške, ktorá je závislá od tarify jednotlivých telekomunikačných služieb využívaných kupujúcim.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci záväzne prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné a podliehajú iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a reklamných akcií predávajúceho a nebudú inak uverejnené, poskytnuté tretím, nezúčastneným, stranám a pod., výnimku tvorí situácia súvisiaca s distribúciou či platobným stykom súvisiaci priamo s objednaným tovarom (oznámenie mena a adresy doručenia). Predávajúci postupuje tak, aby údaje kupujúceho nespôsobili ujmu na kupujúceho právach, predovšetkým na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež berie ohľad na ochranu pred ilegálnym zasahovaním do súkromného a personálneho života subjektu údajov. Osobné dáta, ktoré poskytuje dobrovoľne kupujúci predávajúcemu za účelom vybavenia objednávky a reklamných akcií predávajúceho, sú kumulované, spracovávané a archivované v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci poskytuje predávajúcemu svoje povolenie na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov za účelmi splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre reklamné účely predávajúceho (najmä pre posielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), tento súhlas trvá až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zo strany kupujúceho zaslaným na adresu predávajúceho, Grandefashion, s. r. o., IČO 51240106 , so sídlom Nám. slobody 1192/23, 926 01  Sereď. Písomné vyjadrenie sa v tejto záležitosti považuje aj forma elektronická, predovšetkým pomocou kontaktného formulára na webových stránkach www.fitelite.sk. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným dátam a má právo na ich opravu (za pomoci citovaného kontaktného formulára), do toho sa počíta aj právo požadovania vysvetlenia a odstránenia nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto dátam.

III. Prevádzková doba
Objednávky sú realizované prostredníctvom internetu.

IV. Ceny
Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú finálne, t.z. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre nadobudnutie tovaru uhradiť, s výnimkou prípadných poplatkov za prepravné a pod. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo je akciová cena časovo ohraničená.

V. Objednávanie
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúcemu spotrebiteľovi je umožnené pred vykonaním objednávky oboznámenie s výslednou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto výsledná cena bude uvedená v objednávke a v správe, ktorá potvrdí kupujúcemu spotrebiteľovi prijatie objednávky tovaru. Kupujúcemu spotrebiteľovi je umožnené pred vykonaním objednávky oboznámiť sa s faktom, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
• osobne v sídle predávajúcej spoločnosti, telefonicky, poštou, e-mailom alebo z internetového obchodu zo skladových zásob v Bratislave.
 

VI. Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
 V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy a zakúpený nepoužitý tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote na adresu predávajúceho. 
Odstúpenie od zmluvy a zakúpený tovar zasielajte na adresu sídla predajcu:
 Grandefashion, s. r. o., IČO 51240106 , so sídlom Nám. slobody 1192/23, 926 01  Sereď.

V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí tovar kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom obale, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, t.z. bez známok opotrebenia. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z) alebo odmientnuť vrátenie tovaru. Zároveň je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o zaplatení, pokiaľ možno originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

 
Predávajúci vrátený tovar skontroluje a preskúša. Pokiaľ kupujúci vráti tovar nepoškodený a neopotrebovaný, budú peniaze za vrátený tovar kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené v lehote najneskôr do 14 (štrnástich) dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na korešpondenčnú adresu kupujúceho, alebo prevodom na bankový účet kupujúceho. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté, nemôže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:


 1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho schválením začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

 2. na dodanie tovaru alebo služieb, ktorých cena je závislá na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

 3. na dodávku tovaru, ktorý je upravený podľa priania kupujúceho spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

 4. na dodávku zvukových a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,

 5. na dodávku novín, periodík a časopisov,

 6. spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Pokiaľ sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame kupujúcemu pre urýchlené vybavenie odstúpenia tovar poslať na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom a s prípadnou príčinou odstúpenia od kúpnej zmluvy (táto podmienka nie je vyžadovaná), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo kupujúci uvedie, či suma má byť vyplatená v hotovosti alebo či bude využitá pre ďalší nákup. 

Kupujúci si je vedomý skutočnosti, že ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená pod podmienkou, že ak nastane využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stratí účinnosť a kupujúci má povinnosť spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Pokiaľ tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru má kupujúci nárok na vrátenie uhradených finančných prostriedkov, ktoré sú spojené s vráteným tovarom, a ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ kupujúci neuvedie číslo účtu, je čiastka v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie prostredníctvom ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bezodkladne po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu zaslaný.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z nasledujúcich dôvodov:

 1. z dôvodu vypredania zásob resp. inej nedostupnosti tovaru,
 2. ak tretia strana (t.j. výrobca, dodávateľ alebo dovozca tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve) prerušila alebo zastavila výrobu alebo vykonala také zmeny, ktoré neumožnili realizáciu plnenia povinností predávajúceho, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy
 3. z dôvodov vyššej moci (napr. vojnový konflikt, prírodná katastrofa, politická situácia atď.) alebo
 4. ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho objektívne požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene uvedenej na internetovej stránke predávajúceho www.grandefashion.sk

Predávajúci  je povinný bezodkladne informovať kupujúceho o vyššie opísaných skutočnostiach a vrátiť mu už uhradenú sumu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v časovej lehote 14 (štrnástich) dní od oboznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je právnická osoba, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy závislé od stavu vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru zhodnotí predávajúci. V prípade, že nedôjde k akceptovaniu podmienok pre obe strany, tovar vráti predávajúci na vlastné náklady späť. Predávajúci má oprávnenie vyfaktúrovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Pri vystavení dobropisu môže byť, za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho, od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz (ďalej len OP). Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

VII.  Platobné podmienky
Predávajúci súhlasí s nasledujúcimi platobnými podmienkami:

 1. platba v hotovosti do 1.000 eur pri prebratí tovaru na výdajnom mieste,
 2. úhrada vopred bankovým prevodom,
 3. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca),
 4. platba na faktúru so splatnosťou (iba pri splnení podmienok za účelom poskytnutia kreditu),

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prebratia vlastníctvom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

VIII. Dodacie podmienky
Osobný odber:
Tovar môže prebrať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným OP alebo platným cestovným pasom. Zasielanie prepravnou službou - SR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Podmienkou je odoslanie a prijatie objednávky a jej následné vyfakturovanie do 12:00 hod. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek v rámci SR do 24 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa aktuálneho cenníka v deň objednávky.

Ceny za dopravu nájdete na internetovej stránke www.grandefashion.sk

Kupujúci, ktorým je právnická osoba, je povinný (kupujúcemu, ktorý je fyzickou osobou, sa tento postup odporúča), aby ihneď pri dodaní zásielky, skontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (poškodenie zásielky, neporušenosť pásky s firemným logom, počet balíkov) na základe priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prebratie zásielky, ktorá sa nezhoduje s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. poškodená alebo neúplná. Ak takto poškodenú alebo neúplnú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať a zdokumentovať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu moda@grandefashion.sk, následne s dopravcom spísať škodový protokol, ktorý je potom nutný okamžite poslať predávajúcemu prostredníctvom e-mailu, faxu, alebo poštou. Neskoršie reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje práva kupujúceho vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

IX. Záručné podmienky
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Nákupný doklad slúži ako záručný list.
 

X. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné, záväzné a účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a rušia predchádzajúce znenia VOP. VOP platia v tom rozsahu a znení v akom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť  znenie týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, t.j. www.grandefashion.sk.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.